Privacybeleid

Om u vanuit de techniek en qua inhoud een optimale service te kunnen aanbieden, hebben wij sommige gegevens van u nodig om onder andere online met u te kunnen communiceren. Wij slaan alleen de data op die wij hiervoor nodig hebben en hebben als bedrijf niet het doel om andere data over u als persoon te archiveren voor welk ander doeleinde dan ook.

Active Hedge Group B.V en haar dochters Active Portals B. V. en Active Web Community Services B.V. gevestigd  aan de Van der Lindenlaan 2c met postcode 1217 PK te Hilversum (hierna te noemen wij), nemen de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over.
In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan leest u hier hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:
• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, rekeningnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, browserversie en Oprating system. Het gaat om alle gegevens die we in verband met u kunnen brengen.
• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
• Relaties:
1) alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons afnemen of in het verleden hebben afgenomen en
2) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons.
• Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, zoals onder meer de (mobiele) websites, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, alsmede alle events en abonnementen die wij aanbieden die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn.

De gegevens die bovengenoemde ondernemingen verzamelen worden in een centrale database omgeving samengevoegd. Deze omgeving wordt centraal beheerd vanuit CS Net te Waddinxveen.  Om dit te realiseren vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen andere dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen en Active Hedge Group BV.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten (website, apps, nieuwsbrieven), contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken:
1. Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer.
2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens wanneer u onze digitale diensten (de website, apps of nieuwsbrieven) gebruikt. Zoals bijv. het apparaat waar u onze sites of apps mee bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen (op gemeente niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (één van) onze site (s) bezoekt. (zie hiervoor ook het “Cookiebeleid”)
3. Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat u heeft gehad met een van onze contactkanalen, e-mail, briefpost, website, account-manager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door u zelf geïnitieerd worden als door onszelf.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
A. Voor het uit kunnen voeren van onze Diensten
Wij hebben bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om een account aan te maken of om u een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, of social media. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
B. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.
C. Het onderhouden van de gebruikersaccounts
Een gebruikersaccount is nodig om artikelen te kunnen lezen op een van onze websites. Wanneer u bij ons een account aanmaakt, dan is deze te gebruiken voor o.a. de Beursvloer of de Publieks Margins.
D. Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening
We gebruiken persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren. Zo verzamelen we bijvoorbeeld het (geanonimiseerd) klikgedrag op de websites om te analyseren welke artikelen het meest of minst gelezen worden en verzamelen voorkeuren/interessegebieden en combineren dit met gelezen artikelen om op deze manier relevante gepersonaliseerde artikelen of nieuwsbrieven te tonen.
E. Om marketingactiviteiten uit te voeren
Optioneel houden wij u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor u.  Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.
Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via de contactgegevens hieronder genoemd.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze brondata staan meestal  bij onze host in Waddinxveen of Rotterdam.
Wij voeren een beleid dat uitgaat van data-opslag op Europees vasteland. Veel van de data uit de bronsystemen consolideren wij ook in één centrale data warehouse omgeving.

Binnen dit data warehouse hanteren wij specifiek de volgende maatregelen en privacy waarborgen:
1. Slechts een zeer beperkt, minimaal benodigd aantal medewerkers hebben we toegang gegeven tot de data. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de functie. Bovendien wordt de toegang tot de data slechts geautoriseerd voor dat gedeelte van de data dat nodig is voor de uitvoering van die functie.
2. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben allen een strikte geheimhoudingsverklaring getekend.
3. Alle informatie die direct, dan wel indirect valt te herleiden naar personen (o.a. naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) versleutelen we continu, zodat de data niet meer naar individuele personen valt te herleiden.
4. De gegevens zullen we op geen enkele manier gebruiken met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens?
U heeft de volgende rechten:
• Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.
• Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.
• Vergetelheid/Verwijdering: Ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken.
• Beperking: U kunt een verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw gegevens onrechtmatig
of onjuist verwerkt worden.
• Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Indien u niet langer direct mail wenst te ontvangen, kunt u:
– zich afmelden in elke marketingmail
– uw instellingen van uw account aanpassen

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: info@activehedge.nl
Daarnaast kunt u na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Kunnen wij dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij
het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop
of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy
statement kunt u steeds terugvinden op https://www.activehedge.com/privacy