Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.

Deze website geeft algemene informatie. In deze website kan informatie worden gevonden over producten of diensten op het gebied van vermogensbeheer en risicobeheer. Geen enkele informatie op deze website dient te worden gezien als beleggingsadvies. Verzoeken om informatie over deze onderwerpen dienen gericht te worden aan Active Hedge Group B.V. (hierna te noemen AHG).

Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat sommige informatie van derden, waarnaar wordt verwezen, niet door AHG wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. AHG, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site staat, noch voor informatie op sites en/of documenten waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat AHG de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en met gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. AHG aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. AHG behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij AHG. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken, voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over AHG.

Handelsmerken en logo’s

De eigendom van handelsmerken en logo’s die op deze site en/of op enige andere website van AHG voorkomen, berust bij AHG. Het is gebruikers niet toegestaan, deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AHG.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel AHG zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen kunnen zich fouten of omissies voordoen. AHG wijst uitdrukkelijk iedere­ aansprakelijkheid af voor schadelijke gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of andere AHG websites, ongeacht of AHG zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich kunnen voordoen van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd .

De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

AHG geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Privacy statement

AHG zorgt dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. AHG registreert alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken.
AHG verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het aantal hits e.d.
AHG houdt geen unieke persoonsgegevens bij zoals uw naam en e-mail adres, tenzij u daarvoor kiest door de informatie specifiek te verstrekken.
Deze privacy – verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of verandering van de bedrijfsvoering. Controleer daarom van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.
Als u vragen heeft over deze privacy – verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.